fbpx
Oldal kiválasztása

KKK adatvédelmi

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat
ALAPELVEK
 Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
 Direkt marketing e-mailt csak hozzájárulás alapján küldünk.
 Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
 Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
 Biztosítjuk a személyes adatokkal kapcsolatos jogok érvényesülését. A tiltakozás
jogával kapcsolatos tájékoztatást a lenti 9. pont
1.  Mit teszünk az Ön személyes adata
védelméért?
A https://www.webpresso.hu/ domain név alatt elérhető honlap (a
továbbiakban “Honlap“) szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlen
bizonyos személyes adatok kezelése. Jelen tájékoztató részletesen tartalmazza a
személyes adatok kezelésével összefüggő információkat. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a jelen tájékoztatót („Tájékoztató”) azért, hogy a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.
Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten
fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Bizalmasan kezeljük a személyes adatait és minden szükséges biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az Ön személyes
adatainak biztonságát szolgálja. Amennyiben Ön szerződést köt vagy kötött
velünk (termékvásárlás, szolgáltatás igénybevétele), akkor személyes adatai
kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, illetve ennek megkötése. Ilyen és
más esetekben az adatkezelés szerződés létrejötte, valamint teljesítése, illetve
jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt is szükséges lehet.
A jelen Tájékoztató megfelelően vonatkozik azokra a vásárlásokra is, amelyek az
üzlethelyiségünkben történnek, a Honlapon igénybevétele nélkül. Ezeken az
esetekben az alábbi adatkezelésekre kerül sor: [név, lakcím].
2.  Kikre és mire vonatkozik a jelen
Tájékoztató?
A jelen Adatvédelmi Tájékoztató („Tájékoztató”) hatálya kiterjed mind a
Honlapot látogató és ott valamely szolgáltatást igénybevevő felhasználókra, azaz
az Ön személyes adatainak kezelésére.
A jelen Tájékoztató az annak elején feltüntettet időponttól alkalmazandó.
3.  Ki az adatkezelő?
Kiss Kinga Kincső E.V.
Székhely: 9228 Halászi, Bem u. 14.
kincso8@icloud.com
4.  Mi az adatkezelés jogszabályi
háttere?
A személyes adatait a mindenkor alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel
(„Irányadó Jogszabályok”) összhangban kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
  hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (általános adatvédelmi
  rendelet, „GDPR”);
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.
  törvény („Infotv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó;
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
  CVIII. törvény („Elkertv.”), amennyiben a GDPR-ra tekintettel alkalmazandó.
  A jelen Tájékoztatóban külön meg nem határozott fogalmak a fenti
  jogszabályokban, különösen a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.
  5.  Milyen célokból kezeljük a személyes
  adatokat?
  A Honlap célja termékeink és szolgáltatásaink megismertetése, promóciója
  meglévő és potenciális ügyfeleink részére, valamint ezen termékek és
  szolgáltatások értékesítése. Alapvetően e cél elérése érdekében kerül sor a
  személyes adatok kezelésére. Az egyes célokat az alábbiakban részletesen
  ismertetjük.
  5.1.   A Honlap látogatása – regisztráció nélkül
  (cookie-k/sütik és más hasonló megoldások)
  Az adatkezelés célja
  A Honlap működtetése, az azon található információk elérhetővé tétele, weboldal-
  analitika, a felhasználói élmény fokozása, a Honlap karbantartása, fejlesztése. A
  cookie-k/sütik használatáról lásd a Cookie Tájékoztatót.
  Az érintettek kategóriái
  A Honlapot regisztráció nélkül böngésző látogatók.
  Az adatkezelés jogalapja
  Hozzájárulás vagy szerződés megkötése/teljesítése – a Cookie Tájékoztatónkban
  felsorolt cookie-k szerint.
  A kezelt személyes adatok köre
  Cookie-k és ehhez összefüggésben IP cím, a hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés,
  az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa, és a Honlapon végzett aktivitásra
  vonatkozó adatok. Ezek kezelésére jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában
  kerül sor, cookie-k (sütik) vagy hasonló technológiák segítségével.

Az adatkezelés időtartama

A látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai
célú feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a
látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem
tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics
honlapja tartalmaz.
Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk.A látogatottsági adatok feldolgozására a Google Analytics
szolgáltatásait vesszük igénybe.További részleteket a lenti pont 7.1. tartalmaz.
5.2.  Szolgáltatásokat igénybevevők
Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás; Azonosítás; Igényelt tájékoztató levelek küldése; igényelt zártkörű
eseményekről való értesítés.
Az érintettek kategóriái
A Honlapon konzultációra jelentkező, tréningre jelentkező, infoterméket
igénybevevő, kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő látogatók.
A kezelt személyes adatok köre
Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím, telefonszám és a megjegyzésben esetleg
megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.
Adatfeldolgozó(k):
Kiss Kinga Kincső E.V. (9228 Halászi, Bem utca 14.), valamint
Tárhely szolgáltatónk.
Adattovábbítás:

Online fizetést biztosító szolgáltató(k)
5.3.  Vásárlással kapcsolatos adatmegőrzési
kötelezettség
Az adatkezelés célja
Jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Az érintettek kategóriái
Vásárlók.
Az adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése, így különösen a számviteli és adózási jogszabályi
előírásoknak való megfelelés.
A kezelt személyes adatok köre
Számlákon és egyéb számviteli bizonylatokon szereplő adatok, ideértve különösen a
nevet és címet.
Az adatkezelés időtartama
A számla (bizonylat) keletkezését követő nyolc (8) év, ameddig kötelesek vagyunk a
számviteli bizonylatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a
alapján.
Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk és könyvelőnk.
5.4.  Kérdések megválaszolása
Az adatkezelés célja
Olyan érdeklődések, tájékoztatáskérések megválaszolása, amelyek nem minősülnek
fogyasztói panasznak vagy más igényérvényesítésnek.
Az érintettek kategóriái

Érdeklődő természetes személy.
Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás.
A kezelt személyes adatok köre
Név, e-mail cím, opcionálisan telefonszám, vagy az érdeklődő által megadott egyéb
információ, amely tartalmazhat személyes adatot is.
Az adatkezelés időtartama
Az érdeklődés elküldésétől számított két (2) év, kivéve, ha jogszabály más megőrzési
időt ír elő vagy ha az adatok megőrzése esetleges jogi igénnyel szembeni védekezés
céljára szükséges lehet.
Adatfeldolgozó(k):
A fent felsorolt közösségi oldalak szolgáltatói.
5.5.  Közösségi oldalakon történő
tevékenységgel összefüggő marketing célú
adatkezelések
Az adatkezelés célja
Marketing  kampányok lebonyolítása, marketing jellegű  üzenetek küldése,
illetve megjelenítése közösségi oldalakon.
Az érintettek kategóriái
Közösségi oldalak (Facebook, Youtube, Instagram stb.) azon felhasználói, akik
kedvelték („lájkolták”), követték stb. a Honlapot.
Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás.
A kezelt személyes adatok köre

A közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, nyilvános profilképe.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartamát, módját, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeit az adott közösségi oldalak tájékoztatói tartalmazzák.
Személyre szabás (profilalkotás)
A közösségi oldalakról származó adatokat felhasználhatjuk személyre szabáshoz.
(lásd lenti 6. pont)
Adatfeldolgozó(k):
A fent felsorolt közösségi oldalak szolgáltatói.
5.6.  Személyes adatokkal kapcsolatos érintetti
jogok érvényesítése
Az adatkezelés célja
Érintetti jogok kezelése, nyilvántartása, utánkövetése, esetleges jogi igényekkel
szembeni védekezés.
Az érintettek kategóriái
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó természetes személyek.
Az adatkezelés jogalapja
Jogos érdekünk.
A kezelt személyes adatok köre
A megkeresés dátuma, a megkereső természetes személy neve, e-mail címe,
telefonszáma, valamint a konkrét igénnyel kapcsolatos információk, és az általunk
adott válasz.
Az adatkezelés időtartama

A konkrét érintetti igény lezárását követő öt (5) év.

Adatfeldolgozó(k):
Tárhely szolgáltatónk.
Adattovábbítás:
Hatósági ellenőrzés esetén az ellenőrző hatóságoknak történő adattovábbítás. Jogi
képviselőnk.
A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás
visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges a ránk
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a mi jogos érdekünk vagy harmadik
személy jogos érdekeinek érvényesítése vagy a létrejött szerződés teljesítése
céljából. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési,
nemzetbiztonsági, honvédelmi és közbiztonsági célból is, amennyiben az
irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek
részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok
így rendelkeznek.
6.  Mit jelent a személyre szabás
(profilalkotás)?
Mint a legtöbb cég, mi is figyelhetjük azt, hogy Ön hogyan használja a Honlapot,
így többek között, hogy milyen termékek vagy szolgáltatások iránt érdeklődik,
miket vásárolt korábban. Ezt az Ön személyes preferenciáinak, érdeklődésének
elemzése és előre jelzése céljából tesszük (személyre szabás), azaz hogy az Ön
számára releváns, személyre szabott ajánlatokat tudjunk nyújtani, megjeleníteni,
küldeni. A fenti 5. pontban, az egyes adatkezelések esetében tüntettük fel, hogy
mikor kerülhet sor profilalkotásra. Önnek joga van tiltakozni a profilalkotás
ellen, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek csak úgy
tudunk eleget tenni, ha személyes adatait töröljük (kivéve azon
adatokat, amelyeket más célokra kezelünk).
Kivételes esetekben előfordulhat, hogy az általunk végzett személyre szabás a
GDPR 22. cikke szerinti automatizált döntéshozatalnak minősül. Ebben az estben
biztosítjuk azt a jogot, hogy Ön a részünkről emberi beavatkozást kérjen,
álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
7.  Kikkel osztjuk meg a személyes
adatokat?
A Honlap technikai működtetése, a vásárlások teljesítése és ügyfeleink
igényeinek teljesítése során – mint minden más hozzánk hasonló szolgáltatást
nyújtó szolgáltató – alvállalkozókat veszünk igénybe. Ezek az alvállalkozók az
adatvédelmi szabályok alapján általában adatfeldolgozónak minősülnek. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy egyes alvállalkozóink

– pl. a rá irányadó jogi kötelezettségeknek való megfelelés és/vagy a nyújtott
szolgáltatás jellege miatt – adatkezelőnek minősülnek. Ha erről van szó, akkor
ezt az alábbiakban külön feltüntetjük
7.1.  A Honlap látogatottság adatainak
feldolgozást végző szolgáltató(k)
Google Analytics
A Honlap látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált
formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatásokat vesszük igénybe. A
Google Analytics szolgáltatója a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USÁ-ban található
szervereken kerül sor. A Google adatvédelmi központja itt érhető el.A Google
részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján
arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt
(feldolgozott) adatokra. A Google Privacy Shield adatlapja itt érhető el.
Google Ads
Ezt a szolgáltatást a Honlap látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel
kapcsolatos feldolgozására vesszük igénybe. A Google Ads szolgáltatója a Google
LLC (lásd fent). A Google Ads adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el.
Facebook Ads
Ezt a szolgáltatást a Honlap látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel
kapcsolatos feldolgozására vesszük igénybe. A Facebook Ads szolgáltatója a Facebook
Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország). A
Facebook adatkezelési szabályzata itt található, arra nézve, hogy a Facebook az
adatok feldolgozását melyik országban végzi, itt található további információ. A
Facebook részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata
alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt
(feldolgozott) adatokra. A Facebook Privacy Shield adatlapja itt érhető el.
7.2.  A Honlapon történő online fizetés
szolgáltatója
A bankkártyás fizetések a Barion online fizetési rendszeren keresztül valósulnak
meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Barion oldalán adja meg,
így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya
adataival. A Barion rendszerről bővebb információ a www.barion.com címen
található.

8.  Mit teszünk a személyes adatok
biztonsága érdekében és miben kérjük az
Ön segítségét?
Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok
kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A
személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a
véletlen megsemmisülés ellen.
Kérjük, hogy email-címét és telefonszámát tartsa naprakészen, és ezek
változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan
e-mail címet használjon, amelyhez kizárólag Ön fér hozzá, és amelyhez bármikor
hozzá tud férni. Kérjük, hogy mások személyes adatait (pl. házhozszállítás
esetén szomszéd neve, telefonszáma) ne adja meg számunkra. Amennyiben erre
mégis sor kerül, akkor az Ön felelőssége, hogy beszerezze az adott személyes
előzetes hozzájárulását.
Felhívjuk figyelmedet, hogy a biztonságos bankkártyás fizetőoldalon kívül (pl. e-
mailben, üzenetben, telefonon) soha ne adja meg a bankkártyája számát,
lejárati idejét vagy hátoldalán lévő háromjegyű CVC2/CVV2 kódot! Mi sosem
kérjük el ilyen módon a kártyaadatokat, ezért ha bárki a nevünkben a fenti
adatokat kérné Öntől, akkor valószínűleg adathalász (phising) próbálkozásról van
szó. Ilyen esetekben semmiképpen se adjon meg adatokat, és azonnal értesítsen
minket és a kártyakibocsátó bankját!
9.  Milyen jogok és igényérvényesítési
lehetőségek állnak rendelkezésére?
Ön az általunk kezelt személyes adatai tekintetében jogosult arra, hogy

 1. Személyes adataidhoz hozzáférjen: Ön jogosult vagy arra, hogy visszajelzést
  kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és
  ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosul vagy arra, hogy a személyes
  adataidhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel
  kapcsolatos körülményekről.
 2. Személyes adataid helyesbítését kérje: jogosult arra, hogy helyesbítsük
  pontatlan személyes adatait, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését
  kérje.
 3. Személyes adatai törlését kérje („az elfeledtetéshez való jog”): jogosul arra,
  hogy töröljük a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy
  más módon kezeltük;
   ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és
  adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
   jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs
  elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésünkre, illetve közvetlen
  üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és tiltakozik a személyes adatai kezelése
  ellen;
   ha személyes adatait jogellenesen kezeltük;

 ha személyes adatait jogszabály alapján törölnünk
A törlés iránti kérelem teljesítését megtagadhatjuk, ha az alkalmazandó jog arra
lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Személyes adatai kezelésének korlátozását kérje: meghatározott esetekben a
kérésére személyes adataid felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni.
Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott
célokra használhatjuk fel.

 1. Tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés
  jogos érdek alapján történik, ideértve azt az esetet is, ha a közvetlen
  üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezelés jogalapja
  jogos érdek: jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
  bármikor tiltakozzon a személyes adatai jogos érdeken alapuló kezelése
  ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább,
  kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeivel,
  jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha
  az adatkezelés jogos érdek alapján direkt marketing célra történik és Ön
  ez ellen tiltakozik, akkor mérlegelés nélkül megszüntetjük ezt az
  adatkezelést és/vagy adott esetben töröljük az e célra kezelt személyes
  adatait.
 2. Személyes adataid megkapja, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
  amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz
  való jog): amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, jogosul arra,
  hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk
  egy másik adatkezelő részére, ha (i) az adatkezelés a hozzájárulásán alapul,
  vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön vagy az egyik fél,
  vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések
  megtételéhez szükséges; és
  (ii) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok
  kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.
 3. Ha személyes adatai kezelésére hozzájárulása alapján került sor, úgy
  hozzájárulását bármikor
  Fenti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmed a 3. pontban megjelölt
  elérhetőségekre küldheted el. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a
  kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül napon belül közérthető
  formában tájékoztatást nyújtunk a kérelem nyomán hozott intézkedésekről,
  amely indokolt esetben további két (2) hónappal meghosszabbítható.
  Amennyiben valamilyen oknál fogva nem teljesítjük kérését, tájékoztatásunkban
  értesítjük Önt ennek okáról.
  Amennyiben nem ért egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy
  gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogai sérültek, akkor
  jogosul a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125
  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-
  mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) bejelentést tenni vagy

– választása szerint – székhelyünk szerinti törvényszékhez (Fővárosi
Törvényszék) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez
fordulni. (A törvényszékek felsorolása és elérhetősége itt található.)
10.   Mit tartunk még fontosnak?
10.1.  Közösségi oldalak
Ha a Honlapot egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelöli, követi stb., úgy
engedélyezi, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profilodból bizonyos
adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely,
ismerősök felsorolása, az Ön hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz
„lájkolásai”, az Ön által követett és/vagy az Önt követő személyek). A
szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, az Ön személyedéhez nem
kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való
információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve
melyekre kattinthatott rá stb.). A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül
működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon
végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra
nem a jelen adatvédelmi tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal
szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra
vonatkozóan, hogy hogyan tudja az adatvédelmi beállításait személyre szabni a
közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes
adatait, kérjük, tekintse át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi
szabályzatait és felhasználási feltételeit.
10.2.  Linkek
A Honlap tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem
mi kezelünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját honlapja),
amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen adatvédelmi tájékoztató, és
amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen
függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozza át a vonatkozó adatvédelmi
tájékoztatókat mielőtt valamely személyes adatot bocsát rendelkezésre egy ilyen
oldalon, vagy ilyen oldal szolgáltatását veszi igénybe, mivel ezekért felelősséget
nem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon
személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy
egyéb módon történő kezelésére sor kerül.
10.3.  Tájékoztatáskérés
Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése
merülne fel, a fenti 3. pontban jelzett elérhetőségeken állunk rendelkezésére.
10.4.  A Tájékoztató módosítása
Jelen Tájékoztatót meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében,
hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi
és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a Tájékoztató módosításra kerül,
úgy a módosított verziót a Honlapon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre
nézze át a Tájékoztatót annak érdekében, hogy a személyes adatai kezelésével
kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyen. A
személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján,
adott esetben hírlevél és/vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk
tájékoztatást.